همکاران او مرسته کونکي

د افغانستان روڼتیا څار د لاندینیو بنسټونو او ادارو غړیتوب لري:

د ودانیزو پروژو د څار شبکه
په بیا رغونه کې د روڼتیا د پیاوړتیا او د بودجي د روڼتیا لپاره د نړیوال خوځښت شبکه
حساب ورکونه او ګډون-BTAP
د مالي روڼتیا ټلواله- FTC
د افغانستان د کانونو د استخراجي  صنایعو نوښت -AEITI

لاندې تمویلونکې د افغانستان روڼتیا څار د فعالیتونو ملاتړ کوي:

 

Capture
 1
 2
 12
 11
 8
 6
 3
 5
logo
Capture
1212
2