کارموندنې اعلانونه

 

د بست نوم
د دنده موقعیت د پاي تاریخ
داوڼلوډ
۰۰۲۵/ ۲۰۱۷ د اړیکو د برخي مرستیال (ښځینه)   کابل 16/05/1396  
۰۰۲۶/ ۲۰۱۷  د نظارت او ارزیابی آفسر  کابل  16/05/1396