د افغانستان روڼتیا څار سازمان په افغانستان کې د روڼتیا، حساب ورکولو او امانتولۍ زیاتوالي ته د مدني ټولنې ژمن سازمان دی. د افغانستان روڼتیا څار سازمان د ۲۰۰۵ زېږدیز کال په اکتوبر میاشت کې جوړ او په ۲۰۰۶ زېږدیز کال کې يې د مدني ټولنې د یو خپلواک سازمان په توګه کار پیل کړ. د افغانستان روڼتیا څار سازمان مرکزي دفتر په کابل کې دی او په بلخ، بامیانو، هرات، کابل، کاپیسا، کندوز، ننګرهار، پکتیا او پروان ولایتونو کې ولایتي دفترونه هم لري.

په تېره یوه لسیزه کې د افغانستان روڼتیا څار سازمان کاري تمرکز په درېیو برخو کې و: ) ۱( ولسي څارنه، ) ۲( څېړنه، او ) ۳( عدالت غوښتنه.

د افغانستان روڼتیا څار سازمان له خپل جوړښت وروسته د خپلو پروګرامونو له لارې د فعال ګډون او ټولنیز خوځښت )بسیج( هڅونه کړې ده. زموږ د ولسي څارنې په کار کې د ولسي څارنې د توکو پرمختګ، او د زېربنایي پروژو، عامه خدماتو، محکمو او استخراجي صنایعو د څارنې لپاره د ټولنو هڅول او روزنه شامل دي.

زموږ د څېړنیز کار تمرکز د پالیسي زېږنده څېړنیزو هڅو او د فساد په اړه د اخیستنو )برداشتونو( او تجربو په برخه کې دی او په دغه برخه کې مو د امنیتي او عدلي سکتورونو، استخراجي صنایعو، بودیجې او عامه مالي مدېریت او د مرستو د موثریت په ګډون د فساد اړوند ګڼ موضوعات تر پوښښ لاندې نیولي. موخه مو دا ده، چې د اجېنډا جوړولو، په پرېکړه کوونکو باندې د اغېز، او نالیکل شوو او پټو موضوع ګانو په تړاو د خلکو د پام را اړولو په هیله د تجربو پر بنسټ نوې او اغېزناکه څېړنه ترسره کړو.

د نیاو غوښتنې له کار څخه مو موخه دا ده چې د فساد او امانتولۍ اړوندو موضوع ګانو په اړه د پوهې پر بنسټ له پرېکړه کولو او د معلوماتو پربنسټ له عامه بحثونو څخه د ملاتړ په برخه کې د افغانستان روڼتیا څار سازمان مخکښ رول ته نوره هم وده ورکړو. زموږ د عدالت غوښتنې په کار کې د امانتولۍ، روڼتیا او حساب ورکولو اړوندو موضوع ګانو په اړه د پالیسۍ په کچه د بحثونو اسانه کول شامل دي. موږ د هغو موضوعاتو په اړه چې ټولنې په ورځني ډول ورسره مخ دي، په پالیسۍ کې د عدالت غوښتنې کار پر مخ وړو او په دغه برخه کې له حکومت او د خدماتو له وړاندې کوونکو څخه د حساب ورکولو غوښتنه کوو. په دغو موضوعاتو کې معلوماتو ته لاسرسی، روڼتیا او حساب ورکول، د مرستو موثریت او ګټورتیا، اغېزناک عامه خدمات، او له فساد سره د مبارزې اړوندې نورې مسآلې شاملې دي.