دیدبان شفافیت افغانستان عضویت سازمانهای ذیل را دارا می باشد:

شبکه شفافیت در پروژه های ساختمانی

شبکه برای تقویت شفافیت در بازسازی نهضت جهانی برای شفافیت بودجه

حسابدهی و مشارکت-BTAP

ایتلاف  شفافیت امور مالی -FTC

ابتکار  شفافیت صنایع استخراجی افغانستان-AEITI

تمویل کنندگان زیر از فعالیت دیدبان شفافیت افغانستان حمایت کرده اند:

 

 

Capture
 1
 2
 12
 11
 8
 6
 3
 5
logo
Capture
1212
2
Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone