فساد به دومین بزرگترین مشکل افغانستان تبدیل شده است

در جریان 4 سال گذشته رشوه دو برابر شده است و به حدود 2 میلیارد دالر رسیده است

دسترسی به خدمات بهتر شده است اما شهروندان مجبور اند تا بخاطر رسیدن به این خدمات رشوه بپردازند.

چهارشنبه 28 می 2014، کابل: دیدبان شفافیت افغانستان سروی ملی فساد را نشر نمود که در آن فساد در افغانستان در حال رشد نشان داده شده است. این سروی که هر دو سال نشر می گردد، نشان میدهد که بعد از ناامنی دومین نگرانی بزرگ افغانستان موجودیت فساد است. این گزارش همچنان نشان میدهد که میان فساد و ناامنی یک ارتباط بسیار قوی وجود دارد. رشوه که متداول ترین نوع فساد است در جریان چهار سال گذشته تقریبا دو برابر شده و مقدار آن نزدیک به 2 میلیارد دالر رسیده است. قوه قضائیه و پولیس فاسد ترین نهاد ها پنداشته میشوند و در مقام سوم وزارت معارف قرار دارد. بصورت عموم، دسترسی شهروندان به خدمات عمومی افزایش یافته است اما به شرط اینکه رشوه پرداخته شود. سروی نشان میدهد که فساد بار قابل توجه مالی بالای خانه ها می گذارد و این بار در حال افزایش است.

فساد تا حد زیاد نهادینه میباشد و اعتماد بالای روی کارآیی آن موجود است. 34 درصد از پاسخ دهنده گانی که یکی از اعضای خانواده شان رشوه پرداخته است اظهار اطمینان می کنند که پول پرداخته شده مشکلات شان را حل خواهد کرد. در جریان سخنرانی در این محفل، داکتر یما ترابی رئیس اجرائیوی دیدبان شفافیت گفت، “سطح بالای اطمینان روی فساد نشاندهنده نهادینه شدن فساد میباشد.”

فساد دومین بزرگترین نگرانی افغانها میباشد. در سروی 2012، پاسخ دهنده گان گفتند که سه مشکل عمده عبارت اند از ناامنی (51 درصد از پاسخ دهنده گان)، بیکاری (16 درصد) و فساد (13 درصد). در سروی 2014، البته تعداد مساوی از پاسخ دهنده گان (هر یک 18 درصد) فساد و بیکاری را بزرگترین مشکل کشور پس از ناامنی (45 درصد) عنوان کردند.

رشوه که متداولین ترین نوع فساد است در جریان 4 سال گذشته تقریبا دوبرابر شده است. در جریان سال 2014 1942 ملیون دالر رشوه پرداخته شده است که در مقایسه با 1254 ملیون در سال 2012 خیلی بالاتر است. تعداد افراد بالغی که رشوه پرداخته اند از 1.6 ملیون به 2 ملیون افزایش یافته است که نشانگر 25 درصد رشد رشوه در جریان 2 سال گذشته است. در حالیکه اوسط رشوه در سال 2012، 190 دالر بود این مقدار در سال 2014 به 240 دالر افزایش پیدا کرده است.. مقدار اوسط رشوه در هر سال تغییر نکرده است.

نهاد های قضائی و پولیس بعنوان دو نهاد دارای بیشترین فساد شناخته شده اند. در مقایسه با سال 2012، محاکم و وزارت داخله در صد فاسد ترین نهاد ها قرار داشتند. وزارت داخله با کاهش 3 درصدی رشد نسبی نشان داده است. البته وزارت معارف عقبگرد نموده و و از مقام هفتم در سال 2012 به مقام سوم در سال 2014 صعود نموده است.

قومیت، روابط شخصی و خانواده گی به تدریج مهمتر می گردند. با مهمتر شدن روابط و ارتباطات شخصی (قومی و دیگر انواع ارتباطات)، افراد بیشتری بخاطر رسیدن به خدمات دولتی از این نوع روابط استفاده می کنند.

در مجموع، دسترسی شهروندان به خدمات عمومی بهبود یافته است. اکثریت مطلق پاسخ دهنده گان میگویند که حد اقل به یکی از خدمات عمومی دسترسی دارند. قابل دسترس ترین خدمات عمومی همانا معارف ابتدائیه و لیسه میباشد (92 درصد به آن دسترسی دارند) و سپس فراهمی امنیت توسط پولیس است (88 درصد دسترسی). با این حال، پاسخ دهنده گان بخاطر استفاده درست ازین خدمات باید رشوه بپردازند که خود باعث اعمال فشار مالی بالای خانواده ها شده است. این فشار از 52 درصد در سال 2012 به57 درصد در سال 2014 افزایش دیده است.

Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone