مرکز رشد امانتداری دیدبان شفافیت افغانستان در تلاش است که به هدف تغییرات موثر و پایدار در جهت مبارزه با فساد در افغانستان، فرهنگ امانت داری، شفافیت و حسابدهی را از طریق ارتقای ظرفیت شهروندان و موسسات جامعه مدنی ترویج دهد. برای رسیدن به چنین چشم اندازی، این مرکز برای موسسات جامعه مدنی حمایت های ویژه ای را فراهم می کند تا آنها تقش خود را در نظارت از فعالیت های حکومت از طریق ایجاد یک گفت و گوی موثر، ترویج شفافیت و حسابدهی افزایش دهند. علاوه بر این، مرکز امانت داری دیدبان شفافیت افغانستان نهادهای اجتماعی مستعد با حضور جوانان را حمایت کرده و برای آنها آموزش های موثر فراهم می کند. و همچنان ارتباط آنها را با نهادهای حکومتی تقویت کرده و آنها را توانمند می سازد که بدرستی عمل نموده و هم خواهان شفافیت و درست کاری از حکومت باشند.

در کنار ارایه آموزشها و منابع به موسسات و افراد مختلف، در حال حاضر، مرکز رشد امانت داری برنامه یی را روی دست گرفته که از طریق آن شبکه امانت داری ولایتی در ولایت های مختلف افغانستان تاسیس می شوند. این شبکه به منظور ایجاد هماهنگی بین موسسات و افرادی که در زمینه مبارزه با فساد کار می کند تشکیل شده و همچنین یک حرکت موثر و پرقدرت در جهت ایجاد تغییر به سوی شفافیت و حسابدهی است. با وصف این همه یکی دیگر از پروژه های مهم مرکز امانت داری دیدبان شفافیت که در آینده نزدیک تطبیق خواهند شد پروژه یی “توانمد سازی نسل جدید قهرمانان امانت داری در افغانستان” است.

در حال حاضر، برنامه های نظارت اجتماعی دیدبان شفافیت افغانستان با حضور کارمندان محلی این نهاد در 7 ولایت اجرا می شود. کارمندان دیدبان شفافیت افغانستان نقش فعالی در شناسایی پروژه ها و گروه های محلی که می توانند کار نظارت را به پیش ببرند بازی می کنند. طبق اولین مرحله پروژه یاد شده،  بین 30 تا 40 ناظر محلی شناسایی شده و آموزش داده می شوند تا پروژه مورد انتخاب خود را نظارت کنند. در مرحله دوم، اولین نسل قهرمانان امانتداری آموزش های مربوطه در زمینه نظارت اجتماعی را به نسل دوم قهرمانان امانت داری منتقل می کنند و این مسیر ادامه می یابد تا شبکه ناظرین محلی فرای مرزهایی که برنامه های نظارتی دیدبان شفافیت افغانستان در حال حاضر برای خود تعریف کرده اند گسترش یابد.

پس منظر

جامعه افغانستان از فساد در همه لایه های خود رنج می برد. مبارزه علیه این پدیده همواره حکومت محور و از سوی حکومت بوده و شهروندان هیچ نقشی در آن بازی نمی کرده اند. ظرفیت گروه های اجتماعی و نهادهای جامعه مدنی در این مبارزه نیز بسیار محدود بوده است. موسسات جامعه مدنی و گروه های محلی به علت نبود مدیریت موثر ساختار کارآمدی جهت مبارزه با فساد ندارند. علاوه بر این، عدم هماهنگی بین موسسات جامعه مدنی و وجود فساد فراگیر در این موسسات باعث شده که گروه های مردمی نتوانند نقش موثری جهت مبارزه با فساد در افغانستان بازی کنند. مرکز رشد امانت داری دیدبان شفافیت افغانستان با تمرکز روی این مساله در نظر دارد، که ظرفیت گروه های ذکر شده را از جهت ساختار ارتقا دهد و حرکتی موثر از طرف پایین به بالا یعنی مبارزه و نظارت مردم در امر فساد را ایجاد نماید.

Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone