با ما به تماس شوید

 

بخش ارتباطات و آگاهی عامه
0780942942
info@iwaweb.org

سید اکرام افضلی
رئیس اجرائیوی
ikram.afzali@iwaweb.org

 به ماپیام ارسال نمایید


Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone