پروگرام نظارت از خدمات عامه مؤثریت و شفافیت را در ارایه خدمات عامه تقویه و گسترش می دهد. هدف این پروگرام بهبود بخشیدن ارایه خدمات عامه از طریق ارزیابی منظم و مستقل پروسیجرهای خدمات رسانی و نظارت مردمی از خدمات آموزشی ونظارت مردمی از کارکردهای دولت در سطح محلی می باشد. این پروگرام بطور منظم شفافیت خدمات عامه، تصور و تجارب شهروندان را در رابطه به این نوع خدمات مورد ارزیابی قرار داده و ساحات که در آن ارایه خدمات از کارآیی لازم برخوردار نبوده و در آن فساد وجود دارد، مورد شناسایی قرار می دهد.

پروگرام نظارت از خدمات عامه کارش را در سال 2009 با ارزیابی مستقل از پروسیجرهای خدمات عامه، آغاز کرد. این پروگرام به نظارت مردمی از خدمات آموزشی از طریق کاردهای نمره دهی مردمی توسعه یافته است. علاوه براین، یک مرحله آزمایشی از کار نظارت مردمی از کارکردهای دولت درسطح محلی صورت گرفته که هدف آن بسیج مردم محل برای نظارت از کارکرد دولت در سطح محلی بوده و باعث رشد حسابدهی اجتماعی خواهد شد.

نظارت از پروسیجرهای خدمات عامه صورت گرفته تا به برداشت وتصور وسیع و قوی افغانها مبنی بر فساد آلود و نا کارآ بودن آن رسیدگی کند. هدف شناسایی ساحت آلوده به فساد و ناکارآیی میباشد. و این فساد است که مانع ارایه خدمات عامه می گردد. این پروگرام از طریق ارایه مشوره و راه حل برای تصمیم گیرندگان زمینه ساده شدن پروسیجرهای خدمات رسانی را فراهم میسازد و دسترسی به خدمات عامه را بهبود می بخشد. تا کنون حدود 10 پروسیجر به شمول جواز تجارت …. بطور مستقلانه مورد ارزیابی قرار گرفته است و سفارشات لازم برای ایجاد اصلاحات در ادارات مربوطه ارایه گردیده است.

پروسه نظارت از پروسیجرهای خدمات عامه در سه مرحله تقسیم می گردد (سروی و نقشه برداری، تصمیم مربوط به پالیسی و اثرات پالیسی) برای تفصیل اینجا را Click here کلیک کنید.

کارت های نمره دهی مردمی از طریق همین پروگرام اجرا می گردد تا شفافیت و پاسخگوی را تقویه نموده وکیفیت خدمات تعلیمی و آموزشی را با استفاده از تجارب شهروندان و فیدبک آنها بحیث بررسی نهایی از ارایه خدمات بالا ببرد. کارت نمره دهی مردمی یک ابزار نظارت مردمی میباشد و مجموعه از فنون و تکنیک های تفتیش اجتماعی و کارتهای گزارش شهروندان را تشکیل میدهد. این ابتکار و اقدام در ولسوالی جبل السراج ولایت پروان تطبیق گردید و بعد در سایر مناطق گسترش یافت. این پروگرام در راستای نهادینه ساختن نتایج این ابتکار بوده تا بحیث یک نقشه راه برای بهبودی خدمات عامه در سکتورهای مختلف مورد استفاده قرار گیرد.

برای تفصیل میتودولوژی کارت نمره دهی مردمی اینجا را click here کلیک کنید. ساحه دیگر برای بهبودی خدمات عامه نظارت عامه از کارکرد دولت در سطح محلی بوده و همچنین ایجاد میکانیزم های حسابدهی اجتماعی می باشد. اداره شفافیت یک کمپاین را بصورت یک مرحله آزمایشی انجام داد تا برداشت های قبلی را مورد آزمایش قرار دهد و درس های آموخته شده را بدست آورد تا از آن در ایجاد یک روش جامع استفاده شود. هدف اصلی این کمپاین بسیج مردمی در چهار ولسوالی کابل بود تا از این طریق بتوان با پدیده فساد در جهت شناسایی مشکلات در ارایه خدمات و حمایت از تغییر در کارکرد دولت، مبارزه نمود. در این کمپاین فعالان مختلف به شمول ادارات دولتی، جامعه مدنی و رسانه ها سهیم بودند تا دولت را در برابر کارکردهایش و عدم کارکردش مسؤل قرار دهد. این میتودولوژی برای انجام یک اقدام بزرگتر گسترش و توسعه داده می شود.

 

Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone