“مشکلات دوران مکتب خودم سبب شد که در برنامه نظارت از مکاتب به گونه رضاکارانه کار کنم.” 
رحمت الله رهیاب، رهبر گروه امانتداری برنامه نظارت اجتماعی از مکاتب، کابل یک و نیم سال می شود که به طور رضاکارانه با دیدبان شفافیت کار می کنم. انگیزه پیوستنم به این برنامه مشکلاتی بوده که در جریان مکتب با آنها روبرو شده ام. من هم مانند دهها شاگرد دیگر که در افغانستان به مکتب  [...]
«عامل عمدۀ فساد در پروژه های ساختمانی نبود نظارت درست است»
گفتگو با محمد حنیف هاشمی، مسئول ولایتی ننگرهار برنامه نظارت اجتماعی از پروژه های ساختمانی ه.ش آغاز شده 1388در ولایت ننگرهار در سال پروژه ساختمانی در این ولایت 275و تا حال از سوی این برنامه و ناظرین محلی نظارت شده است. مسؤل ولایتی دیدبان شفافیت در حال حاضر محمد حنیف هاشمی است. او از شش  [...]
“فساد باعث رجوع مردم به محاکم غیررسمی میشود”
گفتگو با بهاره عطایی، ناظر محلی برنامه نظارت از محاکم در ولایت بلخ بهاره عطایی از رشته قضا و سارنوالی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی فارغ شده است. او از هشت ماه به این طرف با دیدبان شفافیت افغانستان کار می کند. طی گفتگوی که با بهاره داشتیم او تجربه ها و برداشت های زیادی  [...]
“بیشترین فساد در ریاست معارف ولایت کاپیسا در روند استخدام معلمان وجود داشته است.”
   مصاحبه با عصمت پارسا ناظر محلی برنامه نظارت از مکاتب دیدبان شفافیت افغانستان در ولایت کاپیسا عصمت پارسا از پنج ماه بدینسو به عنوان ناظر محلی با دیدبان شفافیت کار می‌کند. وی از دانشکده ژورنالیزم فارغ شده و باشنده اصلی ولایت کاپیسا می‌باشد. پارسا نیز قبل از اینکه به دیدبان شفافیت بپیوندد مانند سایر  [...]
نظارت پروژه های ساختمانی در هرات شکل فساد را در این ولایت تغییر داده است.
مصاحبه با غفار صدیقی انجنیر بررسی کیفیت پروژه های ساختمانی در ولایت  هرات در سال 2009 و آن زمان که ما کار نظارت روی پروژه های ساختمانی در هرات را شروع کردیم فساد گسترده ای در سکتور پروژه های ساختمانی در هرات وجود داشت. کمپنی های ساختمانی انواع روش ها را بکار می بردند که  [...]
Load moreLoading ...