گامی به جلو: مبارزه علیه فساد و دیدبان شفافیت در سال 1396
سید اکرام افضلی، رئیس اجرائیوی دیدبان شفافیت افغانستان سال 1396 دوازده همین سال تاسیس دیدبان شفافیت افغانستان بود. از بدو تاسیس سازمان تا اکنون، کارهای زیادی صورت گرفته است، اما برای تحقق ماموریت ما که عبارت از قراردادن فساد در محراق توجه، تاثیر گزاری بر پالیسی عامه برای رسیدگی به مشکل فساد و بسیج مردم  [...]