گفتمان امانتداری در مزارشریف شهروندان و مسوولین شهرداری را برای بحث در مورد ارایه  خدمات گرد هم آورد

وحیدالله عزیزی، دیدبان شفافیت

در سرطان 1397 دیدبان شفافیت یک گفتمان امانتداری را همراه با شهرداری مزار برگزار نمود که در آن تعدادی از شهروندان، وکلای گذر، نهادهای جامعه مدنی و شهردار مزار شرکت نموده بودند. اشتراک کنند ها خدمات شهرداری در مزار میزان رضایت مردم از ارائه آن را بر اساس یافته های دیدبان شفافیت مورد بحث قرارداد.
آقای ناصر تیموری مسوول ارتباطات و دادخواهی در دیدبان شفافیت که یافته های گزارش را ارایه نمود گفت، سهم گیری مردم در بهتر شدن خدمات شهرداری نقش عمده را بازی میکند. او اظهار داشت که بر اساس سروی مردم مزارشریف مقام سوم را در بین 9 شهر سروی شده اخذ نموده است که بر اساس نمره دهی 16 شاخص درجه بندی شده است. از جمله این شاخص ها میتوان از مدیریت کثافات، همکاری مردم با شهرداری، نگهداری زیربناهای شهری، جمع آوری مالیات و مدیریت آب های باران نام گرفت. او افزود خدمات شهرداری میتواند بهتر شود در صورتیکه توجه بیشتر به شاخص های حکومتداری خاصتاً دسترسی به اطلاعات صورت بگیرد. او پیشنهاد نمود تا شهرداری مزار شریف معلومات در مورد بودجه را در دیوارها و تخته ها در خدمت عموم قرار دهد.
این در حالی است که سایر شاخص ها چون پارکنیگ موتر و ایستگاه بس نمره کم را دریافت کرده است. از همه مهمتر شهرداری مزار درشاخص حکومتداری از قبیل دسترسی به اطلاعات، اشتراک مردم در تصمیم گیری¬ها و مکانیزم رسیدگی به شکایات کمی بیشتر از حد اوسط نمره دریافت نموده است که نمایانگر آن است که شهرداری توجه بیشتر به ارائه خدمات دارد در حالیکه شاخص های حکومتداری از توجه کافی برخوردار نشده است.
در جریان گفتمان امانتداری مردم نگرانی های خویش را درباره ارایه خدمات شهرداری ابراز کردند. آنها مشخصاً نگرانی خویش را از وجود دستفروشان که سرک های عمومی را اشغال کردند ابراز داشتند.آنها از شاروالی خواستند که یک جای مناسب برای این دست فروشان در نظر بگیرد. شهر دار مزار شریف از بهتر شدن خدمات عامه ذریعه اشتراک مردم وعده داد. او همچنان متعهد گردید تا مسئله دست فروشان روی سرک را حل نماید. محمد بشیر توحیدی، معاون مقام ولایت، از شهرداری خواست تا با استفاده از کارت گزارشدهی شهروندان خدمات شهرداری را بهتر سازد.
گفتمان های امانتداری سلسله ای از جلسات عامه می باشد که توسط دیدبان شفافیت تسهیل میگردد و در آن موضوعات مهم چون اریه خدمات شهری، دستری به عدالت در حضور مسئولین و مردم مورد بحث قرار میگیرد.

vol 10 dari__10_Print_Page_06

Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone