نظارت اجتماعی سطح اعتماد میان مردم و محاکم را بلند میبرد

عبدالحنان رهنورد – هماهنګ کننده ولایتی، پروان

نظارت و اشتراک در جلسات محاکم علنی به نظر می رسد که فاصله میان مردم و محاکم در ولایت پروان را کاهش داده است. از آغاز کار برنامه نظارت اجتماعی از محاکم در شروع سال 1396 مردم محل بیشتر از پیش با محاکم ولایت پروان در ارتباط هستند که ممکن است نشان دهنده افزایش اعتماد مردم به سیستیم عدلی در ولایت پروان باشد.
نماینده گان شوراهای محلی همراه با ناظرین محلی که توسط دیدبان شفافیت افغانستان تسهیل میشود از روند محاکم علنی در ولایت پروان نظارت نموده در جلسات علنی قضایی شرکت میکنند. ناظرین بعداً یافته های خویش را با مردم شریک نموده در صورت وجود مشکلات با مسئوولین صحبت مینمایند. میر عبدالله نایاب یک تن از رهبران امانتداری دیدبان شفافیت است که تیم ده نفری از ناظرین محلی را در جلسات قضایی علنی رهبری میکند. او معتقد است که آگاهی دهی در مورد جلسات قضایی علنی بیشتر مردم را تشویق به اشتراک در این جلسات می نماید. او میگوید: “با ساخت تعمیر جدید محکمه استیناف چاریکار زمینه اشتراک در جلسات قضایی برای مردم بیشتر فراهم خواهد گردید.“ به گفته او در صورتیکه از حقوق خود آگاهی حاصل نمایند مردم قادر خواهند بود تا مقامات را وادار به حسابدهی و شفافیت نمایند.
مطابق به قانون اساسی افغانستان همه شهروندان کشور میتوانند در حدود قانون در جلسات قضایی علنی شرکت نمایند. در ولایت پروان محاکم از نظارت جلسات قضایی توسط مردم استقبال می کند. فعالان امانتداری با شوق و اشتیاق از روند جلسات قضایی نظارت می نمایند. عبدالمالک رجب زاده یکی از مسئولین محکمه استیناف چاریکار ابتکار دیدبان شفافیت را ستوده و میگوید: “محکمه از اشتراک مردم در جلسات قضایی استقبال نموده و حاضر است به مشکلات آنها رسیدگی نماید.“
در حال حاضر پانزده ناظر محلی که سه تن آنان زنان هستند از روند جلسات قضایی در ولایت پروان نظارت می نمایند. دیدبان شفافیت افغانستان همچنان نظارت اجتماعی توسط مردم را در ولایات بلخ، هرات، کاپیسا، بامیان و ننگرهار تسهیل کرده است و در نظر دارد ولایات بیشتر را تحت پوشش برنامه نظارت اجتماعی از محاکم قرار دهد.