مردم و مقامات شهرداری هرات در مورد خدمات شهرداری گفتگو کردند

وحیدالله عزیزی، دیدبان شفافیت

سرطان 1397:طی یک «گفتمان امانتداری» مقامات شهرداری و شهروندان در هرات گرد هم آمدند تا خدمات شهری در هرات را مورد بحث قرار دهند. در این گفتمان که توسط دیدبان شفافیت تسهلیل گردیده بود بیش از صد تن شرکت نمودند. اشتراک کننده گان از جمله اعضای جامعه مدنی، نماینده‌های کمیته ها و اعضای شورای ولایتی، نگرانی ها و دیدگاه های خود را درباره ارائه خدمات شهری در هرات به اشتراک گذاشتند. سهیم نه ساختن شهروندان در اولیت بندی پروژه های عام المنفعه و عدم مشارکت آنان در روند بودجه سازی، از جمله مواردی مهمی بود که روی آن بحث صورت گرفت.
هرات از جمله شهر های مهم افغانستان به شمار میرود. براساس سروی» کارت گزارشدهی شهروندان 1396» دیدبان شفافیت، تنها 64 فیصد از شهروندان هرات از خدمات شهرداری راضی بودند. شاخص¬های که شهرداری هرات در آن نمرات خوب کسب کرد عبارت از مدیریت پارک های عمومی، ساحات سبز و انتقال کثافات بوده است. از سوی دیگر، شهروندان از مهیا نبودن پارکینگ برای وسایط، ایستگاهای موترها و مدیریت آبهای باران راضی نبوده و به این شاخص نمرات کمتر داده اند. کارت گزارش دهی شهروندان دیدبان شفافیت ذریعه درجه بندی شهرداری های مختلف کشور یک رقابت مثبت بین آنها را ایجاد نموده است تا خدمات بهتر به شهریان عرضه نموده و اعتماد آنها را جلب نماید.
در آغاز «گفتمان امانتداری» سید اکرام افضلی، رییس اجراییوی دیدبان شفافیت گفت: «با وجود کسب مقام دوم در بین 9 شهر سروی شده، تنها 6 تن از هر 10 تن سروی شده از خدمات شهرداری هرات راضی بوده اند.» او اضافه کرد: «به باور ما مردم باید در پروسه بودجه سازی و روند انتخاب پروژه های عامه سهیم ساخته شوند.» آقای افضلی پرسید: «آیا میتوان توقعات مردم را بر آورده نمود درحالیکه مسوولین منتخب در شهرداری نداشته باشیم؟» باوجود تعهد حکومت وحدت ملی و پروسیجر واضع قانونی، هیچ شهرداری انتخابی نداشته ایم. آقای افضلی بیان داشت: «داشتن شهرداران منتخب حسابدهی آنها را بیشتر نموده و منتج به بهتر شدن خدمات میگردد.»

در زمان برگزاری این گفتمان، هرات شهردار نداشته و ازطرف سرپرست ها برای سال ها امور آن به پیش برده شده است. با این وجود این تنها مشکل نیست که شهرداری هرات به آن مواجه بوده، در حالیکه در نصف سال مالی قرار داریم حکومت مرکزی نتوانسته است بودجه شهرداری هرات را منظور نماید که در نتیجه بیشتر خدمات اولیه به شهریان ارائه نمیگردد.
در میزگردی که عضو شورای ولایتی هرات، شورای شهر، عضو شبکه امانتداری، قهرمان امانتداری و نماینده شهرداری هرات اشتراک نموده بودند به سوالات اشتراک کننده گان در گفتمان پاسخ ارائه نمودند.
دیدبان شفافیت سلسله‌ی از گفتمان های امانتداری را بین شهروندان و مسوولان تسهیل نموده است که در آن موضوعات مربوط به خدمات شهری به بحث گرفته می شود. در ماه سرطان و اسد سال جاری، دیدبان شفافیت گفتمان های امانتداری را در مزارشریف، کاپیسا، هرات و بامیان برگزار نمود. این گفتمان¬ها با دخیل ساختن مردم و مسئولین در یک بحث آزاد به هدف ترویج ساختن حسابدهی اجتماعی انجام میشود.

vol 10 dari__15