عدم همکاری شرکت ساختمانی با ناظرین محلی باعث فروریختن یک مسجد گردید

علی احمد مشعل افروز- هماهنگ کننده ولایتی، کاپیسا

به تاریخ اول جدی سال 1396، منزل دوم و سوم مسجد ده بالا فروریخت که در نتیجه یک نفر مجروح گردید. احداث مسجد متذکره یکی از خواسته های مهم مردم ده بالا بوده و برای سالیان متمادی برای اعمار آن دادخواهی نمودند. بلاخره وزارت حج، ارشاد و اوقاف بودجه ای به ارزش بیشتر از شانزده میلیون افغانی را بخاطر ساخت مسجد تخصیص داد. مطابق نقشه ساختمانی، مسجد متذکره در سه طبقه برای کنجایش سه هزار در یک وقت طراحی گردیده است. سقوط مسجد بعد از اتمام اعمار آن میتوانست باعث مرگ تعداد بیشتر از نمازگزاران گردد.

ناظرین محلی دیدبان شفافیت از ابتدا کار ساخت مسجد را تحت نظارت خویش داشتند. در جریان کار ناظرین متوجه گردیدند که شرکت ساختمان برخلاف طرح 14 سیخ را در ستون ها استفاده میکردند در حالیکه باید 17 سیخ استفاده شود. برعلاوه، سمنت استفاده شده در ساخت مسجد معیاری نبوده و کیفیت لازم را نداشت. ناظرین همچنین موارد دیگری چون کیفیت پایین مواد ساختمانی را متوجه گردیدند.

ناظرین یافته های نظارت خویش را با شرکت ساختمانی شریک ساخته و از ادامه کار شرکت نگرانی خویش را ابراز نمودند. اما در جواب شرکت به عوض رسیدگی به یافته های نظارت و بلند بردن کیفیت کار، ناظرین را تهدید نمود. موضوع برای اقدامات بعدی همراه با ریاست اقتصاد ولایت کاپیسا و مقام ولایت شریک ساخته شد.به سبب روابط میان شرکت ساختمانی و ادارات متذکره اقدامی در قسمت حل مشکل صورت نگرفت تا اینکه منزل دوم و سوم مسجد فروریخت.

تجربه بیش از یک دهه دیدبان شفافیت نشان میدهد که اغلباً عدم همکاری با ناظرین محلی مشکلات عمده را ایجاد مینماید. از این رو جهت محافظت مردم محل همکاری شرکت های ساختمانی قراردادی با ناظرین محلی بسیار مهم می باشد تا هماهنگی لازم در قسمت رفع نواقص کاری اقدام صورت گیرد.

برنامه نظارت اجتماعی از زیرساخت ها در سال 1387 شروع به فعالیت نموده و تا اکنون بیش از 1160 پروژه های عام المنفعه را در ولایت مختلف تحت پوشش قرار داده است. هدف اساسی برنامه نظارت از پروژه های ساختمانی عام المنفعه جهت بلند بردن شفافیت و حسابدهی در سکتور ساختمانی می باشد. به تعقیب موفقیت برنامه در ولایات دیگر، ولایت کاپیسا در سال 1396 تحت پوشش برنامه قرار گرفت.