«عامل عمدۀ فساد در پروژه های ساختمانی نبود نظارت درست است»

گفتگو با محمد حنیف هاشمی، مسئول ولایتی ننگرهار

برنامه نظارت اجتماعی از پروژه های ساختمانی ه.ش آغاز شده 1388در ولایت ننگرهار در سال پروژه ساختمانی در این ولایت 275و تا حال از سوی این برنامه و ناظرین محلی نظارت شده است. مسؤل ولایتی دیدبان شفافیت در حال حاضر محمد حنیف هاشمی است. او از شش سال بدینسو با دیدبان شفافیت کار می کند. در گفتگویی که با هاشمی در رابطه به وضعیت پروژه های ساختمانی و برنامه نظارت اجتماعی در ولایت ننگرهار داشتیم او هرچند که از تاثیرات گستردۀ این برنامه اظهار خرسندی کرد اما گفت که نبود نظارت درست از سوی دولت و و دلسردی سبب فساد و خلاف ورزی ًو بی تفاوتی مردم اکثرا ها در پروژه های ساختمانی می شود. هاشمی اما تاکید می ورزد که این وضعیت نسبت به چندین سال قبل بهتر شده، و در روحیه مردم برای نظارت تغییرات قابل ملاحظه آمده است. به گفته او وقتی مردم تاثیرات عملی و مثبت نظارت را می بینند بیشتر علاقه مند می شود و حتا در ولسوالی هایی که قبلاً دیدبان شفافیت از پروژه های ساختمانی آنها نظارت می کردند، حالا زمانیکه پروژه یی در آنجا عملی می شود مردم محل و یا متنفذین محلی به آنها تماس گرفته و تقاضای همکاری می کنند. اما چه چیزی سبب می شود که مردم با وجود علاقه مندی زیاد و دانستن اهمیت نظارت، نظارت نکنند؟ هاشمی در پاسخ به این پرسش، نظر به تجارب از ًعملی که داشته است می گوید: «مردم اکثرا حقوق اولیه شان که نظارت است آگاهی ندارند و در اکثر موارد به خود اجازه نمی دهند که از شرکت ساختمانی در مورد مشخصات، بودجه، کیفیت و یا هر معلومات دیگر پرسان کنند. و در نقاط دور دست که آگاهی ًاین مورد اکثرا دهی به دلیل نا امنی کم است، بیشتر دیده می شود. هراندازه که به ولسوالی های دوردست برویم توجه و نظارت کمتر می شود.)) در کنار نبود نظارت درست حکومت، عدم آگاهی مردم از حق نظارت، کارگران غیر فنی، سهل انگاری انجنیران ساحوی، تاخیر پرداخت اقساط پول شرکت های قراردادی از سوی دولت، نا امنی، در دسترس قرار ندادن اطلاعات پروژه از سوی
شرکت های قراردادی و زورمندان محلی (شرکت هایی که مربوط مقامات بلند پایه دولت و یا اقارب آنها هستند) عوامل عمدۀ فساد در تطبیق پروژه های ساختمانی در این ولایت می باشند. 5حنیف هاشمی با جمع همکاران شان طی پروژه ساختمانی را در ولایت ننگرهار 275سال نظارت کرده اند. و به گفته او در این پروژه ها مشکلاتی که وجود داشته حد اکثر حل شده و در برخی موارد آنها چندین بار مراجعه کرده و مشکلات پروژه های زیربنایی را حل کرده اند. وقتی از وی در باره مهمترین تغییری که نظارت از پروژه های ساختمانی ایجاد کرده اند پرسیدیم، وی به خرسندی زیاد هر پروژه نظارت شده از سوی دیدبان را مثال زنده از تغییر عنوان کرد و به نمونه مثال از پروژۀ ساخت مکتبی یاد آوری کرد که ناظرین محلی سبب
فسخ قرارداد با یک شرکت ساختمانی از سوی ریاست معارف ولایت شده بودند. و پس از این که شرکت تمامی ده مورد را که ناظرین محلی به اصلاح آن تاکید داشتند، اصلاح کرد دوباره قرارداد با آن شرکت انجام شد. هاشمی با وصف تمامی مشکلاتی که با آن روبرو می شود و در بالا ذکر شد، بازهم نظر به دست آورد ها و عکس العمل ها و تشویق های دوامداری که از جانب مردم دیده اند، برنامه نظارت از پروژه های زیربنایی ولایت ننگرهار را یک برنامه کامیاب و موفق در بین مردم توصیف می کند. از نظر او، این برنامه حالا برای مردم عام شده، و آنها را مسؤلیت شناس ساخته است. و در کنار مردم وی که در نزدیکی با دولت و نهاد های ذیدخل کار می کند، توجه، همکاری و علاقه مندی آنها را خوب توصیف می کند.
«