صنوف امانت داری ولایت کاپیسا متعهد به نظارت مستقلانه ازمکاتب شان گردیدند

علی احمد مشعل افروز – هماهنگ کننده ولایتی، کاپیسا

برنامه نظارت اجتماعی از مکاتب در ماه مارچ 2014سال تعداد 25 مکتب در مرکز و دو ولسوالی ولایت کاپیسا را تحت پوشش قرار داده و بعد از انجام پروسه انتخاب ناظرین از جانب شوراها و آموزش آنان به ارتباط نظارت، به فعالیت آغاز نمود. در اواخر سال 2016 با بدست آمدن نتائج خوب از فعایت های نظارت اجتماعی، از جمله ایجاد تغییرات مثبت در کاراکتر شاگردان، معلمین و ادارات، فعال شدن شوراهای اداری مکاتب و رفع تعدادی از مشکلات شناسایی شده از طریق داد خواهی در جلسات سکتوری و انکشافی، دیدبان شفافیت افغانستان، با درنظر داشت تجارب بدست آمده، تغییراتی را در شکل نظارت ایجاد نمود. به این معنی که، صنوف امانتداری متشکل از ده تن شاگردان ممتاز و یک تیم لیدر ایجاد گردیدند. بعد از آن، نظارت اجتماعی توسط این صنوف امانداری تحت رهنمائی های رهبر گروه به همکاری و همیاری کارمندان دفتر ولایتی انجام می شود. صنوف امانتداری در مکاتب، نه تنها
مشکلات مکاتب شان را شناسایی و در جهت حل آن تلاش می کنند بلکه خود نیز در حل مشکلات مکتب از قبیل نظافت، امنیت، ایجاد ساحه سبز، انتشار مقالات وغیره سهم قابل ملاحظه می گیرند. انجام این اعمال توسط صنوف امانتداری باعث میگردد تا شاگردان دیگر نیز به جمع آنها بپیوندند. در تعدادی از این مکاتب، هر یک از اعضای صنوف امانتداری، رهبری کمیته های کوچک دیگر را مثلا گروه حفظ محیط زیست، گروه امنیتی و گروه ارتباط با اولیای شاگردان را به عهده گرفته اند. چنانکه، مدیر مکتب حضرت معصب اظهار کرد که اعضای صنف امانت داری این مکتب در زمینه حاضرساختن شاگردان غیرحاضر با اداره همکاری مینمایند و به ارتباط حفظ پاکی و نظافت در مکتب همکار خوب اداره مکتب میباشند.

دفتر ولایتی کاپیسا، بنا به هدایت دفتر مرکزی، جهت ارزیابی اینکه آیا صنوف امانتداری قادر به ادامه برنامه نظارت از مکاتب می باشند یا خیر و آیا مدیران مکاتب از صنوف امانتداری به ارتباط دسترسی به اهداف شان استفاده مینماید یا نه، در گام نخست مجالس تبادل تجارب و گفتگو را بین مکاتب راه اندازی نموده و در مرحله دوم محفل همآهنگی بین صنوف امانتداری و مدیران مکتب را دائر نمود. درنتیجه تعهدات مدیران مکاتب مبنی بر حمایت از صنوف امانتداری و اعتقاد خود صنوف امانتداری به ادامه فعالیت های برنامه نظارت اجتماعی از مکاتب، همه صنوف امانتداری، همه رهبران این صنوف به شمول مدیران مکاتب هم در مجالس و هم در محافل تعهد نمودند که از این به بعد هم در حصه حفظ و نگهداری تشکیل صنوف امانت داری و هم به ارتباط پیشبرد فعالیت های آنها با یکدیگر همکاری نمایند.