شهروندان پروسه جلسات قضایی را از طریق محاکم تمثیلی می آموزند

دیدبان شفافیت منحیث یک نهاد نظارت کننده از محاکم، از طریق ایجاد محاکم تمثیلی در ولایت بامیان زمینه را برای مردم فراهم کرد تا از پروسه محاکم عادلانه آگاه شوند. به کمک برگزاری این برنامه آموزشی و معلوماتی مردم به اهمیت و موثریت محاکم عادلانه پی میبرند.

محکمه تمثیلی ای که به تاریخ 2017/12/07 توسط فعالان امانت داری بخش نظارت از محاکم دایر گردیده بود، همه اشتراک کننده ها نظریات خویش را راجع به آن برنامه بیان کردند.
دستیار برنامه در ولایت بامیان آقای حکیم جاوید، اظهار داشت که محاکم تمثیلی کاملا به شکل محاکم اصلی دایر میشود و تمام اصول و قواعد که در یک محکمه عادلانه و شفاف مورد نظر است منجمله لباس رسمی قضا، حضور سارنوال و وکیل مدافع و سایر موارد اساسی دیگر برای اشتراک کننده ها توضیح داده میشود.