بخش دادخواهی دیدبان شفافیت افغانستان امیدوار دیدن یک افغانستانی است که در آن دولت به شهروندان پاسخگو و حسابده بوده و نظریات شهروندان را در خصوص مسایل و تصامیم کلیدی جستجو کند؛ یک کشوری که در آن شهروندان و محلات از امورات دولت به خوبی آگاهی داشته و برای تامین شفافیت و حاکمیت قانون مشارکت فعال دارند؛ یک کشوری که در آن هر شهروند بتواند به راحتی در هر گوشۀ آن بدون هیچ گونه تهدید و خطری سفر کند.

برای تحقق دورنمای خود، بخش دادخواهی دیدبان شفافیت افغانستان برای انکشاف و تطبیق چارچوب های حقوقی مشخصی که به ترویج حسابدهی، شفافیت و حاکمیت قانون کمک کند، دادخواهی می کند. بخش دادخواهی همچنین ائتلاف هایی را ایجاد نموده و کمپاین های دادخواهی را برای بالابردن آگاهی نهادهای جامعه مدنی و محلات در مورد موضوعات فساد اداری و مبارزه علیه فساد اداری به منظور تامین مشارکت فعال شهروندان و حسابده ساختن مقامات دولتی انکشاف می دهد.

بخش دادخواهی دیدبان شفافیت افغانستان در نظر دارد برای تامین شفافیت، حسابدهی و امانتداری در افغانستان از طریق اهداف ذیل دادخواهی نماید:

دادخواهی برای یک چارچوب قانونی قویتر دسترسی به اطلاعات. قانون دسترسی به اطلاعات در قالب فعلی آن دارای بعضی ضعف هایی است که نیاز به تقویت دارد. بنابراین، بخش دادخواهی در همکاری با کمیسیون نظارت از دسترسی به اطلاعات (OCAI) تلاش هایی را برای تعدیل قانون دسترسی به اطلاعات از طریق ارائه پیشنهادات مشخص به خرج خواهد داد. برعلاوه، بخش دادخواهی، برای حصول اطمینان از اینکه کمیسیون مربوطه ایجاد گردیده و فعال می باشد و قانون نیز عملی می گردد، دادخواهی می کند.

دادخواهی برای یک قانون قوی حمایت از اطلاع دهندگان فساد اداری (WBPL). به کمک قانون دسترسی به اطلاعات، خبرنگان، فعالین و شهروندان به مقدار زیادی از اطلاعات (که قبل از تصویب این قانون قابل دسترس نبود) دسترسی خواهند داشت. در برخی موارد، این اطلاعات به آنها کمک خواهد کرد که موارد فساد را افشا نمایند. به منظور حفاظت از چنین اطلاع دهندگان، یک چارچوب قانونی در شکل “قانون حمایت از اطلاع دهندگان فساد اداری” نیاز است انکشاف یابد. بخش دادخواهی دیدبان شفافیت افغانستان به دادخواهی خویش برای چنان قوانین قوی ادامه می دهد.

دادخواهی برای چارچوب قانونی رسیدگی به شکایات عامه. به منظور ترویج ارائه خدمات دولتی شفاف، باید یک چارچوب قانونی در قالب “قانون رسیدگی به شکایات عامه” بخاطر دسترسی به شکایات عامه وجود داشته باشد. هدف از این چارچوب قانونی تسهیل ارائه خدمات عمومی و حسابده ساختن کسانی که قانون را نقض می کنند، می باشد. این مسئله نیز برای بخش دادخواهی دیدبان شفافیت افغانستان در سال های 2016 و 2017 یک اولویت می باشد.

دادخواهی برای شفافیت بودجه یا نظارت از بودجه و نقش جامعه مدنی در پروسه بودجه سازی. یک سیستم متمرکز بودجه سازی بیشتر مستعد فساد است، بنابراین، برای ترویج شفافیت بودجه، به یک سیستم غیرمتمرکز بودجه سازی نیاز وجود دارد؛ و دو جزء مهم یک سیستم بودجه سازی غیرمترکز عبارت از یک پالیسی قوی بودجه سازی ولایتی یا محلی، و نقش فعال جامعه مدنی در پروسه بودجه سازی می باشند. بخش دادخواهی دیدبان شفافیت افغانستان برای هردوی آن دادخواهی می کند.

دادخواهی برای امانتداری در مدیریت مالی به شمول مهار جریان های مالی غیرقانونی و جلوگیری از فساد در عواید. مالیه عامه به طرق مختلف از قبیل فساد فراگیر در سیستم تولید و جمع آوری عواید غارت می گردد. با توجه به جریان های مالی غیرقانونی، میکانیزمی برای نظارت از سیستم حواله جات موجود، وجود ندارد. بنابراین، بخش دادخواهی برای جلوگیری از سوء استفاده از مالیات عامه و بهبود مدیریت مناسب مالیات عامه دادخواهی خواهد کرد.

دادخواهی برای استراتیژی عمومی مبارزه علیه فساد اداری و ترتیبات نهادی مناسب برای مبارزه علیه فساد. برخی از ساختارهای مبارزه علیه فساد از قبل در افغانستان وجود دارد. با آنهم، ساختارهای موجود تا به حال زیاد موثر نبوده اند. بنابراین، دیدبان شفافیت برای ایجاد چنان ساختارهای مبارزه علیه فساد که در ساختار و اجرای وظایف خویش مستقل بوده، از حمایت و اعتماد عمومی برخوردار بوده، و تحت هیچ نوعی از فشار سیاسی یا غیرآن واقع نگردد، دادخواهی می کند.

Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone