جلوگیری از سرقت ادویه توسط یک داکتر

علی احمد مشعل افروز و وحیدالله عزیزی ، دیدبان شفافیت

مردم ولسوالی کمری کابل از سرقت مقداری ادویه دولتی توسط یک داکتر جلوگیری نمودند. داکتر متذکره که مسوول مرکز ارایه خدمات صحی اولیه ولسوالی فوق بوده می‌خواست با استفاده از تول بکس موتر خود به ارزش بیش از پنجصد هزار افغانی ادویه که متعلق به مردم غریب ولسوالی کمری می‌گردید دزدی نموده آن را در بازار آزاد به فروش برساند.
مرکز ارایه خدمات اولیه صحی ولسوالی کمری کابل در سال 1382 تاسیس گردیده است. در حالیکه پنج سال از زمان تاسیس کلینیک کمری می‌گذرد، وجود فساد گسترده و عدم حسابدهی داکتران باعث گردیده است خدمات صحی ارایه نگردد. یک نمونه‌ی آن عدم ارایه خدمات نسائی و ولادی برای مادران در پنج سال گذشته است. باوجود اعتراض مکرر مردم علیه وجودفساد و برخورد نادرست داکتران در کلینیک صدای آنها شنیده نشده است.

به در خواست مردم داکتر نامبرده توسط پولیس دست‌گیر گردیده و مردم خواهان تطبیق قانون علیه وی می‌باشد. با این حال، برخلاف توقع مردم که خواهان برکناری و اقدامات قانونی علیه وی می باشند، داکتر متذکره توسط ریاست صحت کابل به کلینیک دیگری در شهر کابل گماشته شده است. نمایندگان مردم و دیدبان شفافیت در خصوص قضیه با رییس صحت کابل ملاقات نموده و در زمینه خواهان اطلاعات گردیدند. نظر به اظهارات ریاست صحت، قضیه به مسوولین وزارت ارجاع گردیده و منتظر فیصله رهبری وزارت می باشند.
مسئول کلینک کمری در کابل که میخواست به ارزش پنجصد هزار افغانی ادویه را سرقت کند از سوی مردم افشا گردید.

باوجود‌که در یک و نیم دهه گذشته مقداری زیاد پول در بخش صحت توسط جامعه جهانی و حکومت افغانستان مصرف گردیده است، ارایه خدمات صحی در کشور در ضعیف ترین سطح قرار دارد. مردم مجبور گردیده‌اند برای تداوی امراض عادی با متحمل شدن مصارف گزاف به خارج از کشور سفر نمایند، در حالیکه با پاک کاری سکتور صحی از وجود فساد چنین امراض را می‌توان در داخل کشور معالجه نمود. دیدبان شفافیت در یک سروی خود از 184 مرکز خدمات صحی در افغانستان در یافته است که وجود فساد گسترده و سوء مدیریت باعث تعضیف ارایه خدمات صحی گردیده است.
نظر به تقاضای مردم و دست آوردی‌های برنامه نظارت اجتماعی، دیدبان شفافیت نظارت خویش را ماه گذشته از مراکز ارایه خدمات صحی در کابل آغاز نمود. در نظر است تا برنامه مذکور به ولایات دیگر هم گسترش یابد. در حال حاضر هشت رضاکار اجتماعی از شش مرکز ارایه خدمات صحی در شهر و اطراف کابل نظارت می‌نمایند.

vol 10 dari__10_Print_Page_07

Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone