با عبدالکریم آشنا شوید، کسیکه تلاشهایش منجر به احداث تعمیر جدیدی به ارزش  هزار دالر برای یک مکتب در هرات گردید 120

وحید الله عزیزی، کارشناس ارتباطات

عبدالکریم رؤوفی امانتداری از ولایت هرات است. برای سالهای متمادی یک مکتب در نزدیکی ناحیه دوازدهم شهر هرات فاقد تعمیر بود تا شاگردان بتوانند در  عبدالکریم برای احداث تعمیر ًآن درس بخوانند. بنا مکتب شروع به دادخواهی نمود. در نتیجه کوشش های وی در مدت چهار سال، مکتب صاحب تعمیر سه طبقه یی جدید گردید. تعمیر جدید که کارهای ساختمانی آن به پایان رسیده است یک صد و بیست هزار دالر هزینه داشته است.

عبدالکریم در اصل یک تجارت پیشه است. نامبرده مشغولیت رضاکارانه خود در جامعه را یک «علاقه» توصیف نموده و فعالیت های اجتماعی را یک «طریقه موثر» برای حل مشکلات مردم محل می خواند. نامبرده همچنان بر هماهنگی بیشتر بین قهرمانان امانتداری و ریاست های حکومت که خدمات ابتدایی عامه را ارائه میکند می نماید. برای جلوگیری از فساد، عبدالکریم از اشخاص و مردم محل که برای اعمار ساختمان مکتب علاقمند به کمک بودند، پیشنهاد کرد تا مواد تعمیراتی به عوض پول نقد که آسیپ پذیر میباشد اهدا کنند.

عبدالکریم از جریان اعمار مکتب از نزدیک نظارت نمود. عبدالکریم از همکاری اداره مکتب بسیار خرسند بوده و میخواهد به مشکلات دیگری مانند تهیه کتاب درسی برای متعلمین نیز رسیدگی نماید.

برنامه نظارت اجتماعی از مکاتب پنجاه مکتب را در ولایت هرات تحت پوشش دارد که مجموع  شاگرد دارد که بیشتر از 192,000بیشتر از نصف آنرا دختران تشکیل میدهند. از تعداد یادشده، سی مکتب دارای کلب های امانتداری میباشد که سه صد فعال امانتداری بطور مستقیم با شاگردان در تماس بوده و به حل مشکلات مکاتب می پردازند.

Amanat Dari vol 6--10 FOR PRENTS_Page_22

برنامه نظارت اجتماعی از مکاتب در سال به منظور آوردن هماهنگی هرچه بیشتر 2014 بین محلات و ریاست های معارف به منظور بلند بردن کیفیت خدمات تحصیلی از طریق نظارت اجتماعی، شریک ساختن معلومات، و حل
نمودن مشکلات در مکاتب در سه ولایت آغاز )9گردید. هدف برنامه که در حال حاضر به نه( ولایت توسعه یافته است عبارت از حسابده ساختن مقامات، تشویق مردم برای حمایت از سکتور معارف و دادخواهی برای تغییر پالیسی های معارف در ولایات و به سطح ملی میباشد. نفر از افراد محلات 323,000 بیشتر از بطور مستقیم و غیر مستقیم از برنامه نظارت اجتماعی-مکاتب در هرات مستفید میشوند.

عبدالکریم یک ناظر محلی مشتاق است که برای شفافیت و ریشه کن نمودن فساد در محل خود در ولایت هرات مبارزه میکند. برای از بین بردن فاصله بین مردم و حکومت، به هدف حل  مشکلات در عرصه ارائه خدمات آموزشی، به باور عبدالکریم به هماهنگی هرچه بیشتری نیاز است.